Revisjonsdato: 09.01.24

Vilkår SMB Mobil

1. Avtaleforholdet

Disse vilkårene («Vilkårene») er en avtale mellom deg («Kunden», «du», «din», «deg») som er et juridisk subjekt, og det norske selskapet SMB Mobil AS, org. nr. 927 539 659 («SMB Mobil», «vi», «oss», «vår(e)», «vårt») om din og dine brukere («Brukere», «Brukerne») tilgang til og bruk av våre mobile tjenester, slik som Min Side, Min Bedrift, App, og relaterte tjenester, herunder tilleggstjenester (samlet «Tjenesten»). Vilkårene er bindende fra det tidspunkt Tjenesten er bestilt eller tatt i bruk (det som inntrer først). Vi kan gjøre endringer i Tjenesten over tid, men kjernefunksjonaliteten vil være som beskrevet på nettsidene våre https://smbmobil.no/.

Du er ansvarlig for overholdelse av Vilkårene, uavhengig av hvem som er registrert som Brukere. Du plikter å gjøre vilkårene kjent for Brukerne.

Din kontaktperson forutsettes å ha fullmakt til å kunne foreta bestillinger, endringer og administrere avtaleforholdet, inkludert bestillinger og endringer av Tjenesten, på dine vegne. Vi har rett til å be bestiller fremvise dokumentasjon på fullmakt til å inngå avtale på vegne av deg. Din kontaktperson med nødvendig fullmakt til å forplikte deg kan pr e-post, min side eller SMS, bekrefte tilleggsbestillinger for nye Brukere.

Vi tilbyr kun bedriftsabonnement til nye kunder. Ved å akseptere disse vilkårene, erkjenner du at du handler på vegne av en bedrift og ikke som en individuell forbruker, noe som innebærer at forbrukerrettighetene ikke gjelder for Kunden. Unntaket er når abonnementet er bestilt som privatperson og avtalen ikke er registrert på en bedrift. Hvis ikke annet er avtalt som del av avtaleinngåelse gjelder disse Vilkår også for privatpersoner, men regler er ihht forbrukerkjøpsloven.

2. Beskrivelse av tjenesten

2.1 Telefonnummer

Du gis ett eller flere telefonnumre for Tjenesten. Regulatoriske, tekniske eller driftsmessige forhold kan i særlige tilfeller medføre at du må bytte telefonnummer. Vi vil så langt som mulig gi rimelig varsel om slikt bytte av telefonnummer. Vi er ikke ansvarlig for tap og kostnader som du måtte bli påført ved bytte av telefonnummer.

2.2 Opplysningstjenester

Om ikke annet er avtalt vil telefonnummeret bli oppført hos de opplysningstjenester vi til enhver tid samarbeider med. Du kan vederlagsfritt reservere seg mot oppføring hos disse opplysningstjenestene.

2.3 Nummerportabilitet

Du kan portere eksisterende telefonnummer eller få nye telefonnumre. Vi er ikke ansvarlig for kostnader du måtte få hvis du må bytte/bytter nummer.

2.4 Abonnement

2.4.1 Grenser for dataforbruk

For å forsøke å hindre misbruk og beskytte Kunden har SMB Mobil innført en egen forbruksgrense på kr 2 000 eksklusive merverdiavgift pr dag totalt for alt forbruk («Forbruksgrensen»). Dersom du oppgir en særskilt grunn, kan du få innvilget høyere dataforbruk enn Forbruksgrensen. Vi står fritt til å avgjøre hva som er en gyldig særskilt grunn.

For dataforbruk i utlandet har vi i tillegg, som et ekstra beskyttelsestiltak, innført en egen forbruksgrense oppad begrenset til kr 500 pr dag eksklusiv mva («Utenlandsforbruksgrensen»), slik at Brukeren pr. SMS må godkjenne ytterligere dataforbruk. Ved første godkjenning pr SMS økes Utenlandsforbruksgrensen til kr 20 000. All dataforbruk i utland utover kr 20 000 krever ny godkjenning av Brukeren pr SMS.

Forbruksgrensen og Utenlandsforbruksgrensen er kun en tjeneste som vi velger å tilby deg. Vi er ikke ansvarlig for eventuell forbruk utover Forbruksgrensen og Utenlandsforbruksgrensen. Særlig i utlandet er det risiko for dataforbruk utover Forbruksgrensen og Utenlandsforbruksgrensen, da det tar tid før informasjon om internasjonal dataforbruk blir overført til oss. Du bærer selv risikoen for eventuell dataforbruk som går utover Forbruksgrensen og Utenlandsforbruksgrensen, og oppfordres til å være forsiktig med dataforbruket nasjonalt, og særlig internasjonalt.

2.4.2 Hastighet, dekning og tekniske begrensninger

Vi benytter Telenors mobilnett, som har 2G, 4G og 5G-dekning avhengig av hvor den enkelte Brukeren befinner seg. Vi har fri fart som standard på alle abonnement; det vil si at Brukeren får tilgang til den hastighet som til enhver tid er tilgjengelig i nettet.

Dekning og hastighet påvirkes av en rekke faktorer utenfor vår kontroll, herunder, men ikke begrenset til hvor Brukeren befinner seg (innendørs eller utendørs), Brukerens avstand til nærmeste basestasjon, antall brukere i nærheten, topografi, tykke vegger (mur, betong osv.), vegetasjon, trådløse elementer som kan forstyrre mv.

Avvik fra maksimalhastigheten er ikke en feil ved Tjenesten, og du har derfor ikke krav på noen form for kompensasjon eller erstatning pga. dette. Vi tar ikke ansvar for avbrudd i eller tap av tale, data eller andre tjenester.

2.4.3 Fri bruk

Vi tilbyr først og fremst abonnement som inkluderer bruk inntil 10 000 minutter, 10 000 SMS og 1 000 MMS («Fri bruk»).

Vi tilbyr også abonnement hvor du betaler for faktisk bruk av ringetid, SMS og mobildata («Flytende abonnement»).

Dersom et abonnement overstiger den til enhver tid gjeldende volumgrensen under Fri Bruk, forbeholder vi oss retten til å fakturere deg basert på faktisk forbruk til de gjeldende priser som fremgår her: www.smbmobil.no/priser, og ikke Fri Bruk.

SMB Mobil forbeholder seg også retten til å fakturere all trafikk utover 3500 minutter og/eller SMS per måned hvis mer enn 40% av abonnentene overstiger denne volumgrensen.

2.4.4 Data rollover

Dersom du har ubrukt data i abonnementet ditt fra foregående måned overføres dette automatisk til neste måned, oppad begrenset til data tilsvarende en måneds datapakke. Dette gjelder ikke for fastpris abonnement med 100 GB eller større datapakker.

2.4.5 Dataforbruk

Vi anbefaler Brukere å bestille ekstra datapakke i app eller pr SMS slik at hastighet økes og kostnadene dine reduseres.

Når Bruker har benyttet hele sin inkluderte datapakke under et abonnement strupes abonnement til 128 kb, og eventuelt ytterligere dataforbruk under abonnementet faktureres etter gjeldende satser for overforbruk inntil makspris pr Bruker er nådd. Den til enhver tid gjeldende makspris og satser for overforbruk er tilgjengelig her: smbmobil.no/priser.

2.4.6 Bruk i utlandet

For bruk i utland gjelder de priser og vilkår som til enhver tid finnes i vår prisliste på smbmobil.no/priser. Bruk av mobiltelefon i utenlandske mobiloperatørs nett er underlagt de lover, vilkår og avtaler som gjelder for det enkelte utenlandske nettet. Vi har ikke noe ansvar for dekning, kvalitet, sikkerhet, tjenestetilbud mv. i utenlandske mobilnett.

Abonnement skal primært benyttes i Norge. Ved bruk utenlands i mer enn 30 dager sammenhengende kan vi kontakte deg om påslag i gjeldende priser og/eller avslutning av kundeforholdet. På fastprispakkene 50 og 100 GB kan en benytte inntil 34 GB data i EU «fair usage/rimelig bruk». På fastprispakken 200 og 250 GB kan en benytte inntil 69 GB i «fair usage/rimelig bruk». På fastprispakken Ubegrenset SuperRask kan en benytte inntil 41 GB i «fair usage/rimelig bruk». Priser i EU/EØS endres løpende basert på EUs regulering av «fair usage/rimelig bruk». På mobilt bredbånd kan du benytte inntil 41 GB på 100 GB pakken, 61 GB på 250 GB pakken, 103 GB på 500 GB pakken og 172 GB på 1000 GB pakken i EU «fair usage/rimelig bruk

2.4.7 Ubegrenset SuperRask 

Ubegrenset SuperRask skal være et produkt som gir økt forutsigbarhet for mindre bedrifter. For å tilby tjenesten til en konkurransedyktig pris med teoretisk hasighet på 300 Mbit/s (4G) og 1000 Mbit/s (5G) standard må vi ha kunder som ikke misbruker tjenesten. 

På fastprispakken Ubegrenset SuperRask kan du bruke inntil 41 GB i «fair usage/rimelig bruk».

Abonnementet er kun til bruk i mobilabonnement og kan ikke benyttes til ruter/mobilt bredbånd på hoved- eller datakort/tvilling.

Data- og tvilling-sim-kort for ubegrenset bruk er tilgjengelig for kr 79 per stykk.

Kunden kan ikke bruke tjenestene på en måte som belaster kapasiteten i mobilnettet utover normal bruk, eller som innebærer overforbruk av tjenesten.

Kunden kan ikke tilknytte, endre, gjøre inngrep eller tilføyelser i utstyret, inkludert konfigurasjon, uten skriftlig forhåndssamtykke fra SMB Mobil.

SMB Mobil forbeholder seg retten til å avslutte abonnementet dersom det ikke brukes i henhold til normal mobilabonnementsbruk, eller hvis det medfører økonomisk tap for SMB Mobil.

Ubegrenset datatilgang kan ikke brukes som erstatning for privat eller bedriftsinternettaksess.

SMB Mobil kan når som helst si opp avtalen med kunder på ubegrenset abonnement, med 1 måneds varsel via e-post.

3. Fakturering, priser og kredittvurdering

3.1 Fakturering

Vi fakturerer deg månedlig, men første faktura kan komme i samme kalendermåned som du aktiveres. Betalingsfristen er normalt 14 dager fra fakturadato. Faktura kan sendes med post eller med ulike elektroniske distribusjons-kanaler (smbmobil.no/priser). Ved fakturamottak elektronisk er det ditt ansvar å sørge for at e-post og EHF ikke havner i spamfiltre, det samme gjelder feil ved bytte av bank eller lignende. Vi har gebyr for fakturautsendelsen. Vi fakturerer faste månedsavgifter forskuddsvis og påløpt trafikk og øvrig forbruk etterskuddsvis. Etableringsavgift eller depositum kan kreves innbetalt før Tjenestene aktiveres. Betaling av faktura er å anse som aksept av inngått avtale.

3.2 Priser

Oversikt over våre til enhver gjeldende priser for Tjenesten, både i Norge og utlandet, er tilgengelig her: smbmobil.no/priser. Alle priser er angitt eks mva. Prisene for overforbruk er tilgjengelig samme sted.

3.3 Kredittvurdering

Det vil bli foretatt rutinemessig kontroll av opplysningene i nye avtaler og kredittvurdering av nye Kunder. Vi kan i den sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom du ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan vi avslå levering og/eller be om at du forskuddsbetaler eller stiller tilfredsstillende sikkerhet innen rimelig tid.

Vi kan også foreta kredittvurdering av eksisterende Kunder dersom det foreligger saklig grunn.

3.4 Fordelsabonnement og tilleggstjenester

Enkelt bedriftsnett:
Vi tilbyr alle våre kunder kostnadsfritt enkelt mobilt bedriftsnett de tre første månedene. Fra måned fire vil abonnementet koste kroner 19 per måned per bruker.

Brukere som ikke ønsker tjenesten, må gi beskjed til kundeservice om å stoppe tilleggstjenesten og tilhørende fordelsabonnement som tilleggstjenesten gir ditt kundeforhold.

ID-beskyttelse:
SMB Mobil AS fakturerer ID-beskyttelse på vegne av IDNOR AB. Tilleggstjenesten ID-beskyttelse er ikke en forsikring, men tilbyr kontinuerlig monitorering av nettet for å varsle deg og din bedrift ved lekkasje av sensitiv informasjon som foretaksnummer og personlige data, for inntil 5 brukere. SMB Mobil AS er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap som følge av feil, mangler, eller unøyaktigheter i ID-beskyttelsestjenesten levert av IDNOR AB. Vi garanterer ikke for tjenestens nøyaktighet eller fullstendighet i deteksjon av ID-tyveri eller svindel. Kunden bærer selv risikoen for bruk av disse tjenestene.

 

4. Varighet, avtaletid, oppsigelse, bruddgebyr mv

4.1 Varighet og avtaletid 

Vilkårene er bindende fra Tjenesten er bestilt eller tatt i bruk (det som inntrer først), og løper deretter frem til kundeforholdet er gyldig avsluttet. Ettersom du ved avtaleinngåelse bekreftet at du hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, kan du ikke påberope deg forbrukerrettigheter som eksempelvis angrerett.

Vi tilbyr mobilabonnementer med avtaletid. Hvis din bestilling av en Tjeneste gjelder et mobilabonnement med avtaletid, innebærer bestillingen at du ikke etter bestillingstidspunktet kan bytte operatør eller avslutte et abonnement før avtaletidens utløp uten å betale bruddgebyr og kostnader, jf. pkt. 4.4 nedenfor.

Dersom Vilkårene/ og avtalen om levering av Tjenestene fornyes eller endres på samme eller bedre vilkår, gjelder ny avtaletid beregnet fra hhv. dato for fornyelse eller fra endringen trådte i kraft.

Når du har avtaletid på 24 eller 36 måneder, får du prisgaranti i hele avtaleperioden på fastpris abonnementet ditt. Priser på tilleggstjenester og trafikk utover inkludert i fastpris kan endre seg basert på utvikling i innkjøpspriser og markedsmessig forhold.  

 

4.2 Oppsigelse av abonnement med avtaletid

Du kan si opp abonnement med virkning fra avtaletidens utløp med minst 3 måneders forutgående varsel. Oppsigelse må gjøres skriftlig, og kan sendes til oss pr. e-post til kundeservice@smbmobil.no. Oppsigelsesfristen løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen er sendt.

Dersom Kunden velger å si opp avtalen etter at Tjenesten er bestilt og før avtaletidens utløp, vil et bruddgebyr påløpe i henhold til de definerte satser for bruddgebyr angitt i avsnitt 4.4 av disse vilkårene.

4.3 Oppsigelse av abonnement uten avtaletid

Abonnement uten avtaletid kan til enhver tid sies opp med 3 måneders forutgående varsel, uten at det påløper bruddgebyr- og kostnader, jf. pkt. 4.4 Oppsigelse må gjøres skriftlig, og kan sendes til oss pr. e-post til kundeservice@smbmobil.no. Oppsigelsesfristen løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen er sendt.

4.4 Bruddgebyr og dekning av kostnader

Dersom Kunden velger å avbryte eller si opp avtalen etter at Tjenesten er bestilt eller tatt i bruk (det som inntrer først), og før avtaletidens utløp, har vi rett til å kreve bruddgebyr. Bruddgebyret utgjør NOK 3.000 per abonnement på 24 mnd avtaletid og NOK 4500 per abonnement på 36 mnd avtaletid priser er eks mva. Dersom Kunden avslutter kundeforholdet med SMB Mobil før utløpet av avtale- eller oppsigelsestiden og vi har dekket kostnader ved operatørbytte som beskrevet i punkt 4.6, kan SMB Mobil kreve at Kunden tilbakebetaler alle krediterte beløp.

Dersom vi sier opp abonnementet pga Kundens mislighold, for eksempel ved manglende betaling eller kredittverdighet, eller vi hever avtalen på grunn av Kundens vesentlige mislighold, jf. punkt 6.2, har vi rett til å fakturere og få betalt alle direkte, dokumenterbare kostnader vi har hatt, inkludert, men ikke begrenset til:

  • Støtteordninger,
  • Etableringer,
  • Utestående krav,
  • Påløpt trafikk,
  • Allerede fakturerte abonnementskostnader.

4.5 Vår rett til å avslutte kundeforhold

Vi har rett til å avslutte Tjenestene og abonnementene med 1 måneds skriftlig varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen.

4.6 Kostnader ved operatørbytte

Vi dekker i utgangspunktet ikke kostnader som du måtte ha med å bytte fra en annen operatør til oss, inkludert bruddgebyr- og kostnader, abonnementskostnader, påløpt trafikk osv. Skulle det som del av avtaleinngåendelse være skriftlig avtalt at SMB Mobil skal dekke hele eller deler av kundens bruddgebyr inntil 3000,- pr mobilabonnement vil SMB Mobil kreditere kundens bruddgebyr fordelt over minimum 6 måneder fra dokumentasjon er gitt og tidligst fra aktiveringstidspunkt av tjenesten. Kreditering av bruddgebyr forutsetter at dokumentasjon på betalt bruddgebyr (maksimalt 3000,- pr abonnement) fra avgivende operatør oversendes til SMB Mobil. Er det ikke avtalt at vi dekker bruddgebyr skriftlig ved avtaleinngåelse, forutsetter eventuell dekning at kunden inngår en 36 måneders avtaletid og en økt abonnementskostnad på 50 kroner pr bruker, pr måned i avtaleperioden.

5. Dine plikter

5.1 Generelt

Du må overholde de til enhver tid gjeldende lover, regler, samt disse Vilkårene og avtalen om levering av Tjenestene. Du skal ikke sette oss eller andre tredjeparter i fare ved din bruk av Tjenestene.

5.2 Informasjon

Du plikter å oppgi korrekte kundedata på selskaps- og brukernivå i forbindelse med avtaleforholdet. Du skal informere oss om adresseendring senest 10 dager etter at endringen er gjennomført.

5.3 Abonnement

Du skal kun bruke abonnementet til vanlig talekommunikasjon. Det er forbudt å benytte abonnementet til automatisk oppringing (autodialer), automatisert utsendelse av varsling/SMS, bruk i maskiner, heiser, alarmer eller annet som skaper unormal høy trafikk, jf. nærmere pkt. 6.5.

5.4 Utstyr

Hardware og annet utstyr som du benytter skal være typegodkjent i henhold til gjeldende standarder og lovgivning.

Mobiltelefon og SIM-kort (fysisk og Esim) er ditt ansvar og risiko. SIM-kort er vår eiendom, og det er ikke tillatt å manipulere SIM-kort. Koder som følger SIM-kort må holdes adskilt fra SIM-kort.

5.5 Tap eller tyveri av abonnementsutstyr

Ved kjennskap til, eller mistanke om, at mobiltelefon eller SIM-kort er kommet på avveie, skal du straks underrette vår kundeservice. Vi vil da så fort som mulig sperre abonnementet. Abonnementet vil forbli sperret til du gir oss melding om gjenåpning. Du kan i stedet få et nytt SIM-kort med nye personlige koder. Prisen på nytt SIM-kort fremgår av Prislisten. Selv om abonnementet er sperret vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er gyldig oppsagt.

6. Mislighold

6.1 Reklamasjon

Reklamasjoner i forbindelse med Tjenestene kan sendes på e-post: kundeservice@smbmobil.no. Din reklamasjon må skje innen rimelig tid, og senest 6 måneder etter at Tjenesten ble stilt til din rådighet. Du mister uansett din rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende dersom du ikke gir oss melding om dette innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget det. Brukerne har ikke selv rett til å reklamere over Tjenesten, og alle henvendelser fra Brukerne må gå gjennom deg.

6.2 Heving

Ved vesentlig mislighold av Vilkårene og/eller avtale om levering av Tjenestene kan hver av partene heve Vilkårene og avtale om levering av Tjenestene, dersom misligholdet ikke er avhjulpet innen 30 dager etter at skriftlig varsel om heving og grunnlaget for dette ble sendt den misligholdende part. Ved heving som følge av vesentlig mislighold fra deg gjelder pkt. 4.4 om bruddgebyr og kostnader mv. tilsvarende.

6.3 Erstatning og ansvarsbegrensning

Vi er kun ansvarlig for ditt direkte tap som skyldes uaktsomhet fra SMB Mobils side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte kostnader som skyldes våre forhold. Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side. Som indirekte tap regnes blant annet tapt fortjeneste eller goodwill, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt, samt tap som følge av ødelagte eller forringede data.

Vårt erstatningsansvar er begrenset til kr 3.000 eksklusive merverdiavgift pr kundeforhold, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Eventuelle erstatningskrav må fremsettes skriftlig innen rimelig tid, og senest innen 30 dager etter parten fikk kunnskap om forholdet som ligger til grunn for kravet, om kravet ikke skal gå tapt.

6.4 Betalingsmislighold

Ved betalingsmislighold vil du bli belastet med EU gebyr som du kan finne her: smbmobil.no/priser, og forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Vi vil ved betalingsmislighold sende betalingsvarsel og drive inn kravet. Alle inndrivelsesomkostninger belastes deg.

Ved tvist om faktura, har du ikke rett til å holde tilbake en større andel av kjøpesummen enn det som åpenbart går til dekning av ditt angivelige krav.

6.5 Unntak fra Fri Bruk

All bruk som går utover vanlig talekommunikasjon og som skaper unormal høy trafikk, jf. punkt 5.3, vil bli taksert og krevet betalt basert på faktisk forbruk til de gjeldende priser som fremgår her: smbmobil.no/priser, og ikke Fri Bruk.

6.6 Stenging av abonnement

Vi kan stenge din tilknytning til telenettet ved tilfeller av mislighold slik som:

  • Manglende betaling,
  • grovt misbruk av Tjenesten,
  • unormalt forbruk av/under Tjenesten,
  • bruk av Tjenesten i strid med norsk lovgivning eller
  • overdragelse eller videresalg av Tjenesten til tredjemann uten at dette er avklart med oss.

Vi vil normalt varsle deg om slik stenging av din tilknytning til telenettet, men ved pålegg fra myndigheter kan vi stenge din tilknytning uten forhåndsvarsel.

6.7 Gjenåpningsgebyr

Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning (se smbmobil.no/priser) når det forhold som begrunnet stengingen er bortfalt.

6.8 Ansvar ved tap, tyveri mv.

Du er ansvarlig for tap som følge av misbruk av mobiltelefonen eller SIM-kortet. Vi er ansvarlig for misbruk av SIM-kortet etter at sperremelding har kommet frem til oss og SMB Mobil har hatt rimelig tid til å sperre, med mindre misbruket er skjedd ved grov uaktsomhet, forsett eller svik fra din side. Under enhver omstendighet er vårt ansvar begrenset til kr 3.000.

6.9 Sperregebyr

Ved manglende betaling eller annet vesentlig mislighold som fører til sperring av tjenesten, vil Kunden bli belastet med et sperregebyr. Størrelsen på gebyret er til enhver tid oppgitt på smbmobil.no/priser.

7. Force Majeure

Hverken vi eller du vil være ansvarlig for feil eller forsinkelse i ytelsene på grunn av hendelser utenfor vår kontroll. Eksempel på slike forhold er streik, lockout, digitale angrep, jordskjelv, strømbrudd, data/linjefeil, terror, pandemi, epidemi og andre forhold som normalt regnes som force majeure i Norge. Partenes plikter under avtaleforholdet suspenderes så lenge force majeure-forholdet varer. Varer force majeure-forholdet utover 30 dager, kan hver av partene si opp avtalen med umiddelbar virkning.

8. Personvern

I forbindelse med etablering av abonnement og levering av Tjenesten behandler vi personopplysninger. Dette skjer i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Se informasjon om SMB Mobils behandling av personopplysninger i smbmobil.no/personvern. Personvernerklæringen gjelder for fysiske personer, og ikke for juridiske personer (virksomheter med organisasjonsnumre) slik som deg.

8.1 SMB Mobil som behandlingsansvarlig

SMB Mobil opptrer som behandlingsansvarlig i de tilfellene vi bestemmer formålet med behandlingen og hvilke virkemidler som skal benyttes. Dette er typisk når vi behandler personopplysninger om deg og dine Brukere i forbindelse med inngåelse av avtale og levering av Tjenesten slik som beskrevet i disse Vilkårene.

8.2 SMB Mobil som databehandler

I de tilfellene vi behandler personopplysninger på vegne av deg for dine valgte spesifikke formål, opptrer vi som databehandler for deg, og du vil være å anse som behandlingsansvarlig.

SMB Mobil behandler personopplysninger på vegne av Kunden i forbindelse med Vedlikehold som beskrevet i Punkt 9 under. Dette kan for eksempel være behandling av data om Kundens ansatte og eventuelle andre innleide konsulenter eller andre hos Kunden. Se SMB Mobil sin hjemmeside: smbmobil.no/databehandler

9. Endringer og vedlikehold

9.1 Endringer i Tjenesten, priser og vilkår

Vi kan til enhver tid foreta endringer i Tjenesten, Vilkårene og priser. Vi skal varsle deg på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft.

9.2 Vedlikehold

Vi arbeider løpende for å levere en best mulig tjeneste til deg og Brukerne. Tjenesten vedlikeholdes, forbedres og oppdateres kontinuerlig. Vi setter pris på om du hjelper oss med å bli bedre. Programfeil, avbrudd og forslag til funksjoner som du gir oss melding om, hjelper oss til å gjøre Tjenesten enda bedre. Vi forsøker alltid å utbedre kritiske forhold så raskt som rimelig mulig. Du må akseptere forstyrrelser og ulemper på grunn av endringer og forbedringer av Tjenesten. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte ha som følge av slike forstyrrelser og/eller ulemper.

10. Overdragelse

Vi kan fritt overdra avtaleforhold til tredjeparter, inkludert til mobiloperatør på annet nett. Slik overdragelse vil ikke påvirke dine forpliktelser til å etterleve de til enhver tid gjeldende avtalevilkår.

Du kan ikke overdra ditt avtaleforhold uten etter vårt forutgående skriftlige samtykke. Ved overdragelsen overtar den nye kunden alle forpliktelser under avtaleforholdet.

11. Lovvalg og verneting

Norsk rett gjelder for avtalen.

Tvister skal søkes løst i minnelighet. Lar det seg ikke gjøre å løse tvisten i minnelighet kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

12. Tilleggs punkter i vilkår for IP-telefoni i Teams Bedriftsnett 

12.1 Lisenser og Tjenestebruk: 

Kunden må skaffe nødvendige lisenser for å bruke tjenesten via deres nåværende IT-leverandør. SMB Mobil gir kun støtte for IP-telefonitjenesten som leveres, og ikke for Microsoft-tjenester på kunde- og brukernivå. Kunden kan kun bruke numre som de eier. Kunden er ansvarlig for å ha tilstrekkelig internett-/fiberløsning for å kunne bruke tale i Teams. Inntil 99 numre er inkludert i etableringsavgiften for en juridisk enhet. For flere juridiske enheter eller mer enn 100 numre, må det forespørres en egen pris for etablering. Prisen per nummer er 3,2 kr per måned. Det kreves minimum 20 brukere på Teams Bedriftsnett, ellers vil det påløpe en høyere etableringsavgift.  Kunder som ikke bestiller mobilabonnement fra SMB Mobil vil bli belastet ekstra 50 kr per bruker per måned på Teams. For IT-støtte, lisensstøtte og annen support som ikke er standard i tjenesten, må kunden henvende seg til deres interne IT-avdeling, IT-leverandør eller be om pris fra SMB Mobil. 

12.2 Endringer og oppsett: 

Eventuelle endringer i Teams-løsningen er kundens ansvar, og eventuell feilsøking som SMB Mobil utfører, vil bli fakturert på timesbasis. Inntil 2 timer hjelp med oppsett er inkludert i etableringen. Ekstra hjelp faktureres på timesbasis. Oppsett av bedriftsnett prises basert på kundens behov, eller kunder med telekompetanse kan utføre dette selv. 

12.3 Endringer i Infrastruktur: 

Oppsett eller endringer i brannmur, nettverk og annen intern IT-infrastruktur hos kunden kan utføres av kundens interne IT-avdeling, IT-leverandør eller SMB Mobils samarbeidspartnere på timesbasis. Det er variasjoner basert på oppsett hos ulike kunder (hvis Teams allerede fungerer, vil det mest sannsynlig fortsette å fungere så sant man har riktige lisenser). 

Scroll til toppen